GDPR

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍHO SDĚLENÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby
společnost HL system group a.s. IČ:29138558, se sídlem Všechromy 77, 251 63 Strančice, (dále jako „správce“)
zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.
Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti
s marketingovými aktivitami správce (konkrétně s přihlášením odběru mailových, tištěných nebo
telefonických sdělení). Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo a název organizace.

Účel zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely marketingového či informačního obchodního
sdělení (tj. nabízení produktů a služeb, zasílání aktuálních ceníků, informací o připravovaných akcích,
soutěžích a prezentacích).

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné
pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou
zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem obchodní spolupráce a
marketingu, po dobu 5-ti let, případně dokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně
odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu:  katerinakrausova@hlsystemgroup.cz. Odvolání souhlasu je
rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě
jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce a jeho určení zaměstnanci. Třetí osoby
budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu,
pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Třetími osobami budou
pouze ty osoby, které poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR,

a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou např. právní
poradci.

Kontaktní údaje správce
Správce můžete kontaktovat na emailu: office@hlsystemgroup.cz či písemně na adrese provozovny
správce (Všechromy 77, 251 63 Strančice). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti
za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování
kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá
komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení
zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů,
přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a
další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro
účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti
zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává,
pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo
právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto
právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění
povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě,
že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci
neposkytnete, nebudeme Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení týkající se spolupráce. Je
však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.